Menu

Nabízené produkty

Hypotéky

Hypoteční úvěr představuje nejvýhodnější způsob financování vlastního bydlení, ve chvíli kdy úspory nestačí. Jeho úprava je zakotvena v zákoně o dluhopisech. Jedním ze základních znaků hypotečního úvěru je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti, které musí být sjednáno vždy.
Hypoteční úvěr může být poskytnut jako účelový úvěr, kterým lze financovat výhradně vlastní bydlení, nebo neúčelový – americká hypotéka, kterou lze použít na cokoli. V praxi se setkáváme s celou řadou hypotečních úvěrů, ty se od sebe liší různými parametry. Základními parametry, které by měly mít vliv na rozhodování klienta při sjednávání hypotečního úvěru, jsou právě účel financování, způsob prokazování příjmů, hodnota zástavy, způsob splácení, druh úrokové sazby a délka fixace.

Víte, že první hypoteční úvěr byl v České republice poskytnut Hypoteční bankou v roce 1995, tehdy ještě Českomoravskou hypoteční bankou, a sjednaná úroková sazba byla 13% ročně?

Investice

Investování spočívá v odkládání určitého množství peněz na budoucí potřeby a přání. Na rozdíl od spoření, které se vyznačuje předem známou úrokovou sazbou většinou na úrovni inflace a velmi nízkou mírou rizika, s sebou investování nese riziko ztráty hodnoty výměnou za možnost vyššího výdělku.
Pro většinu z nás jsou nejdostupnější formou investování otevřené podílové fondy. Investice se v tomto případě realizují prostřednictvím profesionálního správce, který se stará o investici vytvořenou z prostředků mnoha drobných investorů a tím snižuje riziko v porovnání s přímým investováním. Navíc si dnes lze vybrat ze stovek fondů právě takový, který vyhovuje Vašim požadavkům – od fondů, které se chovají podobně jako spořící účty, až po fondy privátního bankovnictví pro vysoce bonitní klienty.

Víte, že první investiční fond „Eendragt maakt Magt“ – „Jednota vytvoří sílu“ byl založen již v roce 1774? Byl vytvořen jako bezpečná investice pro malé investory se skromnými prostředky. Investoval do dluhopisů vydaných zahraničními vládami a bankami a koloniálních plantáží. Jeho zakladatelem byl holandský obchodník a kancléř Abraham van Kewitch.

Stavební spoření

Stavební spoření se na českém finančním trhu objevilo již v roce 1993 jako nástroj řešení bytové situace. Brzy se stalo nejoblíbenějším finančním produktem. Jeho obliba pramení ze státní podpory, ale také z možnosti získání úvěru na bydlení za výhodných podmínek. Státní podpora dlouhá léta pomáhala tomuto produktu držet pozici spoření s poměrně vysokým výnosem a velmi nízkou mírou rizika. V roce 2011 prošlo stavební spoření výraznými změnami, které snížily jeho výnosnost.
Stavební spoření se zakládá na dobu neurčitou, přičemž musí běžet alespoň 6 let, aby vznikl nárok na státní podporu. Po uplynutí této doby může a nemusí být ukončeno. Jedná se o nástroj vhodný především k řešení financování bydlení.

Víte, že do roku 2014 patřila každá šestá smlouva stavebního spoření dítěti?

Pojištění osob

Pojištění osob chrání nejen rodiny, ale i jednotlivce před následky životních situací, jako je úmrtí, nemoc, úraz či ztráta zaměstnání. Můžeme ho rozdělit do dvou základních skupin - pojištění rizikové a pojištění s tvorbou kapitálové hodnoty. Rizikové životní pojištění představuje čisté pojištění, neobsahuje žádnou investiční složku. V případě pojistné události je pak vyplacena sjednaná pojistná částka, v případě ukončení pojistné smlouvy zaniká bez náhrady. Proti tomu pojištění s tvorbou kapitálové hodnoty představuje kombinaci pojištění a investice. Část placeného pojistného spotřebuje pojišťovna na krytí rizik a poplatky, druhou částí je pak tvořena rezerva, která je později vyplacena klientovi. Zde rozlišujeme kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění.  

Víte, že životní pojištění je již nedílnou součástí moderní lidské společnosti a v současnosti ho má sjednána více než polovina obyvatel ČR? 

 

Pojištění majetku a odpovědnosti

Během života svůj majetek budujeme, a tudíž přirozeně také hledáme ochranu pro případy, kdy dojde k jeho zničení, poškození či odcizení. S touto ochranou může pomoci právě pojištění majetku. Tímto pojištěním můžeme zabezpečit nemovitosti, domácnosti, vozidla, domácí zvířata, ale i plavidla nebo podnikatelský majetek.
V rámci tohoto pojištění je poskytována náhrada skutečné výše škody na hodnotě pojištěného majetku. Právě v této souvislosti se často mluví o podpojištění. To představuje takové stanovení pojistné částky, které neodpovídá skutečné hodnotě majetku. V takovém případě pak pojišťovna není oprávněna uhradit skutečnou výši škody.
Druhou kapitolou v této oblasti je pak pojištění odpovědnosti, které slouží k finanční náhradě škod způsobených jiným osobám, ať už na majetku či jejich zdraví. Pomáhá zmírnit nebo úplně nahradit finanční dopady způsobených škod na rozpočet klienta.

Víte, že více než polovina smluv pojištění majetku je sjednána na nižší hodnotu, než je jeho skutečná hodnota? Abyste zabránili krácení pojistného plnění je dobré smlouvy každé tři až čtyři roky aktualizovat.

Cestovní pojištění

V zahraničí mohou být náklady na léčbu mnohonásobně vyšší, než jsme tomu zvyklí v ČR. Právě rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel či škodou způsobenou jiným osobám v průběhu turistických i pracovních cest do zahraničí kryje cestovní pojištění.
Základní složkou tohoto pojištění je krytí léčených výloh, z něhož je hrazeno vše od ambulantního lékařského ošetření přes předepsané léky, hospitalizaci, případnou operaci až po převoz zpátky do České republiky.

Víte, že cena za zásah horské služby na Slovensku se pohybuje od dvou tisíc korun při jednoduchém zabloudění až do částek přesahujících tři sta tisíc korun a není hrazena z Evropského průkazu pojištěnce?

Penzijní spoření

Zajištění na stáří je v oblasti financí téma, které je podporováno státem, a to formou státních příspěvků a daňových odpočtů. V oblasti důchodového spoření rozlišujeme dva základní nástroje, které jsou součástí třetího důchodového pilíře: doplňkové penzijní spoření a transformované fondy.
Transformované fondy představují pozůstatek dřívějšího penzijního připojištění se státním příspěvkem. Více než čtyři miliony účastníků penzijního připojištění byly 1.1.2013 převedeny do transformovaných fondů. Klienti mohou se svými smlouvami nadále nakládat dle původně sjednaných pravidel (mimo sjednávání nových penzí) nebo přestoupit do doplňkového penzijního spoření, ale vstoupit do tohoto systému již není možné.
Doplňkové penzijní spoření je novější produkt, v němž klienti tvoří prostředky na stáří v účastnických fondech. Hlavní výhodou je možnost spořit efektivněji než tomu je v transformovaných fondech, a to s mírou rizika a výší výnosu, kterou si určuje sám klient a odpovídá jeho cílům.

Víte, že na penzijní spoření může přispívat i zaměstnavatel? Zaměstnavatelé přispívají v ČR přibližně na pětinu smluv průměrným příspěvkem ve výši necelých sedm set korun.

Úvěry a leasingy

Spotřebitelské úvěry a leasingy jsou typické pro nákup spotřebního zboží, jako je vybavení domácnosti, automobily, ale také výrobní stoje či vybavení kanceláří. Jejich výše může být různá a splatnost se pohybuje v rozmezí 12 až 120 měsíců. Kvalitní úvěr by neměl být zatížen dalšími poplatky a dodatečnými podmínkami nad rámec úrokové sazby.
Dalším častým využitím spotřebitelských úvěrů je konsolidace dřívějších závazků za účelem snížení měsíční splátky. Toho se dosahuje zpravidla nižší úrokovou sazbou a prodloužením doby splatnosti.

Víte, že průměrná úroková sazba, za kterou lidé získávají spotřebitelské úvěry, se pohybuje na hranici 13% ročně?

Účty

Běžný účet je základním kamenem osobních a rodinných financí, bez kterého se dnes každodenní chod domácnosti zkrátka neobejde. Dostáváme na něj výplatu, platíme z něj účty i běžný chod domácnosti. Mezi základní typy bankovních účtů patří běžný účet a spořící účet, přičemž ani jeden není určen ke spoření.
Dobrý účet by měl být bez poplatků za základní provoz a operace.

Víte, že průměrný klient zaplatí za bankovní služby přibližně 180 Kč měsíčně?Nabízené produkty
Kontaktujte nás
Volejte zdarma na 800 737 347
nebo nám napište:
Zadejte vaše jméno.
Zadejte váš email.
Zadejte vaši zprávu.