Vklady

V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu. Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob). Jde zejména o běžné účty, spořící účty, termínované vklady, vkladní knížky atd. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

Vyšší náhradu lze získat pouze v zákonem přesně vymezených případech, a to pokud na klientův účet byla připsána/vložena částka plynoucí např. z prodeje nemovitosti určené k bydlení, z dědictví nebo pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, apod.). V takovém případě bude možné získat náhradu nad standardní limit 100 000 EUR, a to až do výše dodatečných 100 000 EUR. Další podmínkou je, že částka byla na účet připsána nejpozději 3 měsíce před krachem banky/stavební spořitelny/družstevní záložny.

Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry.

Pojištěny dále nejsou členské vklady členů družstevních záložen nebo tzv. předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. my paysafecard). Pojištěny nejsou ani vklady územních samosprávných orgánů, pokud mají daňové příjmy vyšší než 500 000 EUR a vklady státu.

Poté, co České národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, přebírá svou roli Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“).

Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 28. 2. 2022.

Garanční systém nejpozději do 8.března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé Sberbank CZ, a.s. informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému a sdělovacích prostředků. Garanční systém navíc před zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis obsahující kromě informací o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě.

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 9. března 2022, výplatu institucionálních náhrad nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 21. března 2022 a výplatu zvýšených náhrad do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 28. června 2022.

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím Komerční banky. Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč pro výplatu vkladů podléhajících pojištění. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění.

Při výplatě základních náhrad nemusí klienti Sberbank CZ, a.s. vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob - podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář najde vkladatel zde: https://www.garancnisystem.cz/formulare.

O výplatu zvýšené náhrady je na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši potřeba podat žádost ve lhůtě do dne 28. dubna 2022. Veškeré informace o tom, kdo je oprávněn žádat o zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů, vzor žádosti a další potřebné informace jsou zveřejněny zde: https://www.garancnisystem.cz/zvysene-nahrady.

Více k obdržení náhrady zde: https://www.garancnisystem.cz/dokumenty-vyplata.

Úvěry

Úvěr se nezruší ani krachem banky.

Pokud máte ve Sberbank jakýkoli závazek, i v tuto chvíli máte stále povinnost splácet bance své úvěry. Až Česká národní banka vydá oznámení o platební neschopnosti banky, bude ustanoven likvidátor banky, který pak pro vás vydá pokyny, jak máte postupovat. Oznámení o platební neschopnosti se dozvíte z webu České národní banky.

Pravidla by po celou dobu trvání půjčky zůstala nastavena tak, jak jsou ve smlouvě sjednaná teď. Teprve s případným koncem fixace u hypotéky může nastat změna, zejména v úrokové míře.

V případě, že měl klient nastavené splácení úvěru z běžného účtu u Sberbank CZ, na kterém není dostatek prostředků, je nutné hledat jiné řešení, protože přijímání dalších prostředků na účty u Sberbank CZ je zakázané.  Pokud smlouva neumožňuje jinou formu splátky než inkaso z běžného účtu, měla by Sberbank CZ navrhnout jiné řešení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení na straně Sberbank CZ (pokud úvěrovou splátku nelze ze strany banky přijmout, vyčkejte na další informace od samotné banky, případně od ustanoveného likvidátora banky).

Pokud je klient u Sberbank pojištěn (schopnost splácet, nemovitost nebo domácnost), smlouva zůstane aktivní i poté, co by banka případně odešla z českého trhu. V první fázi se dostane do kompetence insolvenčního správce, v té další pak přejde k novému subjektu, který si smlouvu odkoupí.

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/, https://www.garancnisystem.cz/, https://www.banky.cz/clanky/ruske-sankce-a-banky-sberbank-expo-bank-co-to-znamena-pro-vase-osobni-finance/